Kategorie modelů

Všeobecné obchodní podmínky

Vážení zákazníci,

Velice si vážíme vaší důvěry a věříme, že s nákupem u nás budete stoprocentně spokojeni.

Před nákupem si prosím prostudujte tyto obchodní podmínky, které platí pro nákup v internetovém obchodě www.modelyletadel.cz.

 

Výtah z Všeobecných obchodních podmínek:

 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 • Doba na odstoupení od smlouvy je dle zákona 14 dní ode dne doručení zboží, odstoupit lze pomocí formuláře podaného písemně nebo elektronicky (formulář ke stažení ZDE).
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy byl kupujícím informován o jeho rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby přijaté od kupujícího (vyjma částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím); Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující. 
 • Záruční doba je stanovena dle zákona na 24 měsíců vyjma zboží prodaného se slevou jako poškozené.
 • Lhůta na vyřízení reklamačního řízení je 30 dní ode dne doručení zboží prodávajícímu (kupující má nárok na proplacení výdajů se zasláním zboží prodávajícímu pokud je reklamace oprávněná).
 • Způsoby dopravy a platby jsou upraveny přehledně v „Doprava a platba“.

 

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“ nebo „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) dálkově prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. V případě rozdílů mezi těmito ustanoveními a obchodními podmínkami mají přednost odchylná ujednání.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.6. Veškeré informace obsažené na těchto stránkách včetně designu, textů, vyobrazení produktů a dalších součástí tvořících webové stránky internetového obchodu www.modelyletadel.cz, jsou duševním vlastnictvím provozovatele a jsou chráněny autorským právem. Obsah těchto stránek nelze kopírovat, dále distribuovat nebo jinak zpracovávat, vyjma úkonů souvisejících s procesem nákupu zboží. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

  

2. POUŽITÉ POJMY A TERMÍNY

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) upravují nákup v internetovém obchodě umístěném na webových stránkách www.modelyletadel.cz  a provozovaném  Romanem Scherksem jako podnikající fyzickou osobou, zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Pardubic s místem podnikání Školní 808, 530 06 Pardubice, dále jen „Prodávající“.

Prodávající:

Adresa provozovny: Jiráskova 21, 53002 Pardubice  
Mapa: Najdete nás zde
Telefon:   + 420 777 606 431
Adresa elektronické pošty:   prodej@modelyletadel.cz
Sídlo:     Školní 808, 530 06 Pardubice
IČO: 13227858
DIČ:   CZ6402162272
Bankovní spojení ČR - Kč: Komerční banka a.s., č. účtu: 303 941 561 / 0100
Bankovní spojení SK - EUR:   Fio Banka a.s., č. účtu: 2900053342 / 8330
Bankovní spojení pro EU a země mimo EU - EUR  
IBAN:           CZ1520100000002900053342
SWIFT Code:     FIOBCZPPXXX
PayPal:         roman.scherks@modelyletadel.cz  (USD, EUR, GBP, CZK)
                
                                      
2.2. „Kupující“ je fyzická nebo právnická osoba, která v souladu s těmito podmínkami kupuje zboží od prodávajícího - Modelyletadel.cz. Vzhledem k platné právní úpravěse rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
2.3. „Spotřebitel“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).
2.4.Internetový obchod“ je pro účely těchto VOP webová aplikace provozovaná na internetové adrese www.modelyletadel.cz prostřednictvím rozhraní webové stránky.
 

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace kupujícího, provedené na stránkách internetového obchodu www.modelyletadel.cz, může kupující kdykoliv přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží.
3.2. Při registraci na stránkách internetového obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.
3.5. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá po dobu delší 1 roku či v případě, že kupující porušil své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).
3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na občasnou nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3.7. Je-li kupujícím spotřebitel, může na stránkách internetového obchodu nakupovat i bez registrace. 
 

4. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY 

4.1. Modelyletadel.cz jakožto prodávající sděluje v souladu s ust. § 1820 občanského zákoníku, že:

 • a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího). Modelyletadel.cz jakožto prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy,
 • b) požaduje úhradu celé kupní ceny před převzetím zboží kupujícím
 • c) ceny zboží jsou na webových stránkách www.modelyletadel.cz uváděny jako konečné, včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. V případě osobního odběru v provozovně v ulici Jiráskova 21, 53002 Pardubice jsou náklady na dodání 0,- Kč;
 • d) v případě, že kupující je spotřebitel, má takový kupující právo od kupní smlouvy, jež byla uzavřena prostřednictvím prostředku(ů) komunikace na dálku, odstoupit, a to za podmínek, ve lhůtách a způsobem, jak je blíže popsáno v čl. 7. těchto Obchodních podmínek
 • e) V případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující (a to i kupující, který je spotřebitelem) náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • f) v případě, že kupující, který je spotřebitelem, má stížnost, může tuto stížnost uplatnit u prodávajícího, jak je blíže popsáno v čl. 14. těchto podmínek, příp. se lze obrátit se stížností na příslušné orgány dohledu nebo státního dozoru.

 

5. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

5.0.Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Výběr zboží, o které má kupující zájem, provede kupující prostřednictvím objednávky. Zboží, které v okamžiku provedení objednávky Modelyletadel.cz jakožto prodávající nabízí, je uvedeno na webových stránkách internetového obchodu www.modelyletadel.cz. Objednávky a předobjednávky je možné učinit:
 • a) prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách internetového obchodu www.modelyletadel.cz (viz bod. 5.3)
 • b) telefonicky na tel: + 420 777 606 431 nebo emailem na prodej@modelyletadel.cz

Podmínkou platné objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Bez tohoto kompletního vyplnění objednávky neumožní systém kupujícímu takovou objednávku dokončit a odeslat.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a Reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
5.1. Stránky internetového obchodu obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech případných souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na stránkách internetového obchodu, nebo dokud není zboží označeno jako vyprodané. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží, umístěné na stránkách internetového obchodu, jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
5.2. Stránky internetového obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené na stránkách české verze internetového obchodu platí pouze pro doručování zboží na území České nebo Slovenské republiky, po přepnutí do ostatních jazykových mutací se zobrazí ekvivalentní informace o nákladech spojených s dodáním zboží platné pro zvolenou zemi.
5.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávkový formulář musí obsahovat zejména informace o:
 • druhu a počtu objednávaného zboží (objednávané zboží kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží
 • požadovaném místě a způsobu doručení objednávaného zboží 
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží
 • kupující, který v internetovém obchodě nakupuje jako soukromá osoba, vyplní při objednání do objednávkového formuláře Jméno a Příjmení, adresu, telefon a e-mail. Podnikatel jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti vyplní název firmy, adresu, IČ a DIČ (má-li DIČ přiděleno). (dále společně jen jako „objednávka“).
5.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu může kupující kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to zejména s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Objednávkový systém automaticky přidělí této objednávce číslo, které slouží jako identifikace pro případné řešení nejasností a dotazů. Toto číslo kupující uvádí při následném kontaktu s Modelyletadel.cz jakožto prodávajícím.
Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu obdržení objednávky elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
5.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
5.6. Kupní smlouva při nákupu v internetovém obchodě se uzavírá okamžikem odeslání objednávky prodávajícímu. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Okamžikem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas.
5.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve vážným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
5.8.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby (viz. bod. 4.1. a/ těchto podmínek).
 

6. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Není-li výslovně uvedeno jinak ( typicky zboží v tzv. režimu Předobjednávek, kdy může dojít ke změně ceny kvůli výchylkám kurzu Kč vůči světovým měnám ), rozumí se kupní cenou cena zboží platná v okamžiku učinění objednávky včetně nákladů spojených s dodáním zboží. Kupní cena včetně daně z přidané hodnoty a nákladů spojených s dodáním je vyznačena na daňovém dokladu (faktuře) vystaveném prodávajícím. Kupní cena včetně nákladů spojených s dodáním zboží kupujícímu ve smluvené výši musí být vždy uhrazena v plném rozsahu před předáním zboží kupujícímu.
6.1.1 Předobjednávky a zboží na objednávku
Prodávající je oprávněn nabízet i zboží, které ještě nemá na skladě, nebo zboží, které je na objednávku. Je však povinen vždy uvést předpokládané datum, kdy by mělo být zboží k dispozici a předpokládanou cenu zboží. Cena zboží uvedená v předobjednávce je orientační a není závazná. Prodávající je oprávněn přijmout od kupujícího závaznou objednávku (dále jen "předobjednávka"). K uzavření kupní smlouvy v tomto případě dochází okamžikem, kdy prodávající potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailu termín dodání zboží a jeho kupní cenu. Prodávající je oprávněn zrušit předobjednávku, dojde-li k takovému navýšení kupní ceny zboží nebo prodloužení termínu jeho dodání, které nebude kupujícím akceptováno. Kupující je oprávněn zrušit předobjednávku, pokud dojde od okamžiku přijetí předobjednávky k takovému navýšení kupní ceny zboží nebo prodloužení termínu jeho dodání, které nebude kupujícím akceptováno.
6.2. V případě platby v hotovosti a platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy.
6.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Při bezhotovostní platbě je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
6.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
6.5. Případné individuální slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat s jinými slevami – zejména zlevněným zbožím, slevové kupony, slevové akce apod.
6.6. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu - vystaví prodávající kupujícímu v okamžiku provedení objednávky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, originál faktury pak zašle společně se zbožím.
6.7. Zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení v majetku prodávajícího – výhrada vlastnického práva podle § 2132 NOZ.
6.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
6.9. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována.
 

7. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

7.1. Kupující, který je spotřebitelem, a uzavřel s prodávajícím smlouvu pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě www.modelyletadel.cz), má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od:
 • od data uzavření smlouvy, nebo
 • od data převzetí zboží, nebo
 • od data převzetí poslední části dodávky zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je více druhů zboží, objednaných spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaných zvlášť), nebo
 • od data převzetí poslední části dodávky zboží (v případě, že předmět kupní smlouvy sestává z několika položek nebo částí)
Na ostatní kupující se výše uvedené ustanovení nevztahuje!
V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku se kupní smlouva od počátku ruší.
Upozorňujeme, že právo odstoupit od smlouvy dle bodu 5.1. neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.
7.2. Kupující může informovat prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy dle bodu 7.1 například prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení ZDE. Odstoupit lze také korespondenčně, a to zasláním oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu prodávajícího, nebo jej informovat  na adresu elektronické pošty prodej@modelyletadel.cz.
Pro dodržení lhůty pro odstoupení od této smlouvy postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvykupujícímu prodávající bez zbytečného odkladu v textové podobě potvrdí jeho přijetí.
7.3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady (náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující). V žádném případě nelze zaslat zboží zpět na dobírku.
7.4 Kupující musí vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, v originálním obalu, a ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
7.5. Kupující bere na vědomí, že pokud bude kupujícím vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či vyjmuto ze zalepeného ochranného obalu ( blistru ), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu takto vzniklé škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
7.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy byl kupujícím informován o jeho rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby přijaté od kupujícího (vyjma částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím).
7.7 Pro vrácení plateb použije prodávající výhradně bezhotovostní převod. V žádném případě tím nevzniknou kupujícímu další náklady.
7.8 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než jí kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
7.9. Kupující bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, bude to považováno jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny dárků.
7.10.Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
 • jednalo se o dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal
 • jednalo se zboží na individuální objednávku
 • jednalo se o zboží, které bylo na výslovnou objednávku kupujícího nějakým způsobem upraveno. Zde typicky opatřeno jiným nátěrem, znaky apod.   

 

8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

8.5. V případě, že je zboží kupujícímu zasíláno, je místem dodání zboží adresa uvedená kupujícím v objednávce.V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
8.6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
8.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
8.8. Prodávající dodává objednané zboží, které má na skladě, v nejkratší možné lhůtě. Zboží objednané v pracovních dnech, které je skladem, je expedováno max. do dvou (2) pracovních dnů od připsání platby na účet nebo do dvou (2) pracovních dnů při zaslání zboží na dobírku. Zboží, které nemá prodávající skladem (například v případě předobjednávky), dodá prodávající v přiměřené lhůtě, obvykle do dvou (2) pracovních dnů poté, co toto zboží obdrží prodávající od svých dodavatelů.
8.9.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen důkladně zkontrolovat neporušenost obalů zboží. V případě, že je obal poškozený nebo se projeví jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat o poškození zásilky zápis s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace. Podpisem dodacích dokumentů kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňuje všechny podmínky a náležitosti, a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
8.10. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
8.11. Kupující se může rozhodnout i pro osobní odběr zboží za internetové ceny v kamenné prodejně na adrese provozovny prodávajícího.
8.12. Při osobním odběru zboží v kamenné prodejně na adrese provozovny prodávajícího je kupující povinen zboží vyzvednout (převzít) do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží informaci o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí.
 

9. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Před vybalením a sestavením zboží důrazně doporučujeme prostudovat si záruční podmínky a případný návod k vyjmutí a sestavení, a důsledně se těmito informacemi řídit. V opačném případě se kupující vystavuje nebezpečí, že nesprávnou manipulací nebo sestavením věc poškodí a takto vzniklou vadu nebude moci v rámci práva plynoucího z odpovědnosti za vady uplatnit. 
9.2. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. Délka záruční doby je 24 měsíců ode dne prodeje zboží. Jako záruční list slouží daňový doklad – faktura.
9.3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
9.4.Prodávající dodá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
9.4.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
9.4.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
9.4.3. zboží jakostí nebo provedením odpovídá smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
9.4.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
9.4.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
9.5.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
9.6. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
9.7. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího, na adrese: Roman Scherks, Školní 808, 530 06 Pardubice
9.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád firmy Modelyletadel.cz.
 

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží (tedy včetně nákladů na dodání zboží).
10.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky internetového obchodu (včetně textů a fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
10.3. Kupující není při využívání webového rozhraní obchodu oprávněn používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového obchodu. Webové stránky internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
10.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku užití webových stránek v rozporu s jejich určením.
10.5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 Zpracování a ochrana osobních údajů je upravena v Prohlášení prodávajícího, které je dostupné zde.
 

12. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

12.1. Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováním těchto svých osobních údajů:

 • adresa elektronické pošty;

 • telefonní číslo a

 • datum narození

(dále společně vše jen pro účely tohoto souhlasu jako „osobní údaje“).

12.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, kterou je podnikající fyzická osoba Roman Scherks, s místem podnikání Školní 808, Pardubice, IČO: 13227858, DIČ: CZ6402162272, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Pardubic, a to pro účely

 • marketingu (tj. nabízení produktů a služeb prodávajícího) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (k tomu je zapotřebí adresa elektronické pošty a telefonní číslo kupujícího).

12.3 Kupující tímto souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a službami včetně tzv. narozeninové nabídky prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a jeho telefonní číslo a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího a jeho telefonní číslo.
12.4 Osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány po dobu po 5 let od posledního nákupu kupujícího nebo do doby, než s takovým zasíláním kupující vyjádří nesouhlas.
12.5. Osobní údaje bude zpracovávat přímo prodávající.
12.6. Kupující tento souhlas uděluje dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které prodávající zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.
12.7 Kupující bere na vědomí, že má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich výmaz, omezení jejich zpracování a jejich přenositelnost. Kupující má dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu na ochranu osobních údajů.
12.8 Podrobnosti o zpracování osobních údajů a o právech kupujícího jsou uvedeny v Prohlášení o zpracování osobních údajů, které za tímto účelem vydal prodávající.
12.9 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu prodávajícího) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. Předá-li prodávající dopravci zboží pro přepravu ke kupujícímu na místo určené kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním zboží dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením některé ze svých povinností.
13.2.Kupující bere na vědomí, že u zboží, které vyžaduje sestavení, není vada, která vznikla nesprávným sestavením nebo jiným neodborným zásahem, vadou zboží a negativní následky neodborné montáže nebo neodborného sestavení zboží tak jdou k tíži kupujícího.
13.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky internetového obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
13.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě zápisu v obchodním rejstříku.
13.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
13.6. Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi kupujícím a Modelyletadel.cz jakožto prodávajícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy. Stížnosti a připomínky může kupující uplatnit písemně nebo osobně na adrese prodávajícího Školní 808, 530 06 Pardubice nebo telefonicky na čísle + 420 777 606 431 či emailem na emailové adrese prodej@modelyletadel.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude tato stížnost vyřízena jako Reklamace.
13.7. Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 17. 2. 2019 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.

_____________________________________________________________

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je ke stažení ve formátu PDF ZDE.

Formulář si můžete stáhnout, vytisknout, vyplnit, podepsat a zaslat na adresu Modelyletadel.cz, Jiráskova 21, 530 02 Pardubice, nebo jej po vyplnění a podepsání naskenovat a zaslat na adresu elektronické pošty prodej@modelyletadel.cz.

Odběr novinek

Pro zasílání novinek zadejte Váš e-mail.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.